OLD

Citate saptamanii

  • Cea mai mare glo­rie nu o dobân­deşti atunci când nu eşti dobo­rât nici­o­dată, ci atunci când te ridici după ce ai căzut. Confucius
  • Indi­fe­rent ce faci în viaţă, va fi nesem­ni­fi­ca­tiv. Dar e foarte impor­tant să o faci. – Mahatma Gandhi

  • Viaţa este o cur­gere, este un flu­viu, este o miş­care con­ti­nuă. Dar oame­nii au impre­sia că ei înşişi repre­zintă ceva sta­tic. Numai obiec­tele sunt sta­tice, numai moar­tea este încre­me­nită; viaţa este o con­ti­nuă schim­bare. Cu cât există mai multă schim­bare, cu atât viaţa este mai abu­n­dentă. Iar o viaţă abu­n­dentă aduce cu sine extra­or­di­nare schim­bări, clipă de clipă. – Osho

  • Cel care stă la umbră astăzi, o face pen­tru că a plan­tat un copac cu mult timp în urmă. – War­ren Buffett

  • Dimen­siu­nea suc­ce­su­lui tău este măsu­rata de pute­rea dorin­ței tale, de mări­mea visu­lui tău și de cum ges­tio­nezi dez­a­mă­gi­rile pe dru­mul către suc­ces. – Robert Kiyo­saki

  • Feri­ci­rea nu e ceva gata făcut, ea vine din fap­tele tale. – Dalai Lama

  • Fii tu însăţi schim­ba­rea pe care vrei să o vezi în lume. – Mahatma Gan­dhi

  • Poate aler­găm, mer­gem, ne împie­di­căm sau zbu­răm. Dar să nu uităm nici­o­dată sco­pul călă­to­riei sau să pier­dem vreo șansă de a vedea un cur­cu­beu. – Glo­ria Gaither

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *